UNIFERM System zarządzania jakością:   Podstawą sukcesu jest pewna jakość.

Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi bierzemy odpowiedzialność za to, aby codziennie wiele milionów Konsumentów mogło cieszyć się wyśmienitą jakością pieczywa. Aby w każdej chwili móc sprostać tym wymaganiom wdrożyliśmy w naszym przedsiębiorstwie Nowoczesny System Zarządzania Jakością łącznie z ustanowieniem szeregu wytycznych w sprawie bezpieczeństwa.

Zgodnie z naszą misją jesteśmy odpowiedzialni za rozważne gospodarowanie zasobami naturalnymi, jak również odpowiedzialnymi relacjami wobec naszych pracowników. Oczywiste jest dla nas również przestrzeganie ustawowych regulacji i norm prawnych. Mając to na uwadze wdrożyliśmy na szeroką skalę System Zarządzania, który określa poszczególne etapy pracy począwszy od doboru jakościowego surowców technologii produkcji a skończywszy na kontroli jakości produktu finalnego i poziomu jakości świadczonych usług.

Podstawową zasadą strategii rozwoju naszej firmy jest ciągłe udoskonalanie jakości oferowanych przez nas produktów, procesów i usług. Dzięki stałemu rozwojowi oraz produkcji niezawodnych i pewnych dodatków piekarniczych, każdego dnia wspieramy naszych Klientów w osiąganiu długofalowego sukcesu.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym 6 elementowym systemem zarządzania

Chleb Vital wypieczony na bazie UNIFERM FermFresh Gerstenmalz

Jakość – to podstawa sukcesu

Nasz sukces oraz sukces naszych Klientów jest ściśle związany z jakością wszystkich oferowanych przez nas produktów i usług.

JAKOŚĆ dla nas nie tylko quality produktów, ale również  wypełnienie wszystkich innych wymagań związanych z bezpieczeństwem i legalnością produkcji, a także standardów  związanych z higieną środków spożywczych.

Przestrzeganie tych wymagań gwarantowane jest poprzez wdrożone standardy bezpieczeństwa żywności. System Zarządzania jakością UNIFERM jest regularnie certyfikowany zgodnie z międzynarodowymi standardami IFS Food i QS.

 

Tu znajdą Państwo nasze aktualne certyfikaty.

BHP to bezpieczeństwo każdego dnia

Bezpieczeństwo i higiena pracy - pewność na codzień

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia  w UNIFERM jest realizowane w oparciu o normę OHSAS 18001 i ma kluczowe znaczenie dla naszych pracowników. Niemniej jednak istotą rolę odgrywa postawa samych pracowników w aspekcie przestrzegania i ciągłego doskonalenia wszystkich działań w celu  ochrony zdrowia.

W siedzibach naszej firmy przeprowadzane są regularnie szkolenia  poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy. W tym kontekście organizowane są także ćwiczenia z ochrony przeciwpożarowej i kursy z pierwszej pomocy, aby wszystkich pracowników uwrażliwić do tematu bezpieczeństwa w życiu zawodowym i przygotować do sytuacji awaryjnych

 

 

 

Ressourcenschonende Hefe-Herstellung bei UNIFERM

Środowisko – ochrona zasobów naturalnych

W UNIFERM podejmowane działania ekonomiczne w żaden sposób nie stoją w sprzeczności z ekologicznymi. Poprzez możliwie przyjazną dla środowiska gospodarkę pragniemy przyczynić się do ochrony naszego wspólnego środowiska oraz zasobów naturalnych

Znacznie, zredukowaliśmy istotne dla środowiska emisję poprzez wczesne inwestycje w nowoczesne technologie. Przekształciliśmy produkty uboczne (pozostałe po produkcji drożdży) w cieszące się popytem rynkowym produkty wtórnego wykorzystania (nawóz i pasza dla zwierząt) lub   z powodzeniem wykorzystujemy je energetycznie do produkcji biogazu.  Jesteśmy pionierami, a ściślej mówiąc prekursorem w zakresie zapobiegania powstawaniu oraz redukcji odpadów poprodukcyjnych i ścieków. Świadomość ekologiczną wszystkich naszych pracowników wspieramy w ramach wdrożonego projektu - ciągłego procesu doskonalenia zwiększającego świadomość w oszczędzaniu zasobów energetycznych.

Jako przykład stosowania zasad ochrony środowiska można wymienić zamknięty obieg surowcowy przy produkcji świeżych drożdży.

Innowacyjna orientacja  naszej produkcji również oddziałuje na ochronę środowiska. Poprzez zastosowanie własnej, maksymalnie dokładnej oczyszczalni ścieków przy produkcji drożdży, spełniamy ustawowe warunki dotyczące ochrony środowiska. Zamknięty obieg surowcowy sprawia że, nie powstają praktycznie żadne odpady resztki z produkcji.

 

Zrównoważony rozwój w UNIFERM

Zrównoważony rozwój – odpowiedzialności za jutro

Zrównoważony rozwój jest naszym celem strategicznym i obowiązkiem, zapewniającym sukces długofalową konkurencyjność. Obok celu ekonomicznego w naszej strategii uwzględniony w głównej mierze ekologiczny i społeczny wymiar rozwoju jak również konkretyzacje celów.  Postępujemy zgodnie z tzw. “zasadą 3 S“ Instytutu Zarządzania ifNM w Bonn.

 

  • Zastosowanie przyjaznych dla środowiska metod produkcji i wykorzystanie technologii wykorzystujących optymalnie uzyskane surowce i energię.
  • Pewny, dynamiczny i klarowny łańcuch dostaw, uwzględniający aspekty ekologiczne i socjalne.
  • Przestrzeganie aktualnych norm prawnych oraz społeczno - etycznych w zakładzie i obszarze działania przedsiębiorstwa.
  • Uwzględnianie praw i wniosków wszystkich jednostek i organizacji, jak ®również niezbędnych grup łańcucha dostaw, w kształtowaniu procesu wartości
BHKW Modul bei UNIFERM

Energia – zwiększenie wydajności

Celem przedsiębiorstwa jest ciągła i stabilna redukcja zużycia energii, z uwzględnieniem współmierności ekonomicznej i technologicznej. Podstawę stanowi produkcja drożdży, która w przeważającej części generuje zużycie energii. W celu ewidencji i kontroli zużycia energii jak również realizacji polityki energetycznej wdrożono  certyfikowany System Zarządzania Energią spełniający wymagania Normy  DIN EN ISO 50001.

Posiadamy własną,  nowoczesną elektrociepłownię blokową samodzielnie zaopatrując w energię fabrykę drożdży.

Własna elektrociepłownia blokowa w miejscowości Monheim została wyróżniona w 2013 roku. Łącznie 6 modułów blokowych zapewnia pokrycie całego zapotrzebowania na energię potrzebną do produkcji drożdży. Ciepło odpadowe wykorzystywane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej do podgrzewania bieżącej wody użytkowej. Nadwyżka wyprodukowanej energii jest przekazywane bezpośrednio do sieci.

Ten oszczędny proces ze swoją ograniczoną emisją CO2   leży znacznie poniżej limitów prawnych emisji przyjętych dla elektrowni.

Compliance bei UNIFERM

Zgodność normami – postępowanie według klarownych zasad

„Postępowanie według klarownych zasad” jest dla nas prymarne  i posiada  długą tradycję. Na tym budujemy nasz sukces  - „wczoraj, dziś i jutro”. Najwyższym priorytetem firmy UNIFERM jest przestrzeganie norm prawnych, stosowanie się do obowiązujących w Przedsiębiorstwie zarządzeń zgodnych z wymaganiami Kodeksu Etyki i obowiązującymi przepisami prawa. Kadra kierownicza i wszyscy pracownicy firmy są zobligowani do przestrzegania rodzimego i międzynarodowego ustawodawstwa i dostosowanie się do obowiązujących wytycznych.Jako solidny Pracodawca i partner Biznesowy nie akceptujemy nielegalnych postępowań, nie tolerujemy ani korupcji ani innych naruszeń prawa. Aby uniknąć tego typu problemów nasi pracownicy systematycznie uczestniczą w szkoleniach z zakresu anty-korupcji, których celem jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości pracowników.

Naszym celem jest wzmacnianie uczciwości, odpowiedzialnego postępowania i  kultury etycznej w przedsiębiorstwie. Celete realizujemy poprzez sukcesywne wdrażanie udoskonaleń w organizacji. Czynimy to, aby być solidnym Partnerem w relacjach z naszymi Klientami.

Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji o UNIFERM, jesteśmy do dyspozycji.

UNIFERM Polska Sp. z o. o.
ul. Wybieg 5/9
61-315 Poznań

Telefon: +61 887 66 02 Fax: +61 871 92 07 Email: info@uniferm.pl