Ochrona danych

Polityka prywatności i dane osobowe

 

Wskazówka prawna do stosowania

W szczególnym interesie UNIFERME GmbH & Co.KG jest ochrona Państwa danych osobowych podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Za pośrednictwem naszej strony internetowej chcielibyśmy udzielić Państwu informacji o naszym przedsiębiorstwie, produktach, usługach  i bieżącej aktywności. Niniejsza polityka prywatności i ochrona danych osobowych udzielą Państwu informacji o tym w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe.

Ochrona danych osobowych

UNIFERM GmbH & Co. KG respektuje Państwa prywatność i sferę osobistą. W trakcie korzystania z naszej strony internetowej pozostają Państwo anonimowi, do chwili gdy dobrowolnie nie udostępnią nam Państwo swoich danych osobowych. Pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe takie jak: nazwisko, firma, e-mail itd. zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsze oświadczenie dotyczy wyłącznie oferowanych przez nas stron internetowych, nie obowiązuje stron internetowych innych podmiotów do których kierujemy jedynie poprzez linki.

Dane osobowe i zgoda

Dane osobowe zbierane są przez nas tylko wówczas, gdy jest to konieczne dla potrzeb umożliwienia skorzystania z danej usługi na naszej stronie internetowej, w szczególności formularz kontaktowy umożliwiający kontakt z naszym przedsiębiorstwem. Przekazane przez Państwa dane osobowe traktujemy  jako poufne. Bez wyraźnej zgody nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Wskazujemy jednakże na to, że podczas przekazywania danych w Internecie zawsze może dojść do tego, że „osoba trzecia” przejmie Państwa dane do wiadomości lub zafałszuje.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 ze zmianami) Administratorem danych osobowych jest UNIFERM Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wybieg 5/9, 61-315 Poznań. Dane osobowe będą zbierane w procesie obsługi formularza kontaktowego w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi.

Cookies

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnionej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tak zwanych pliki typu „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania przez Państwa z naszych stron. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku włączenia funkcji anonimizacji adresu IP na stronie, Państwa adres IP jest z wyprzedzeniem skracany przez firmę Google w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP przekazywany jest na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje w celu wykonania analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, stworzenia raportu aktywności na stronie jak również świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem tej strony oraz Internetu na rzecz operatora. W ramach Google Analytics przekazany adres IP przez Państwa przeglądarkę nie będzie kojarzony z innymi danymi gromadzonymi przez firmę Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki internetowej, tym niemniej wskazujemy na to, że w takim przypadku może być niemożliwe korzystanie w pełnym zakresie z wszystkich funkcji strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie przez firmę Google danych (wraz z adresem IP) generowanych przez pliki cookie  dotyczących Państwa użytkowania strony internetowej jak również zapobiec przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Bliższe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Informujemy, że na naszych stronach internetowych narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić anonimizowane gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

 

 

RODO


Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej uniferm.de/pl, administrowanej przez Administratora – "UNIFERM Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-315), ul. Wybieg 5/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000110585, posiadającej NIP 7860005957, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 zł (dalej: Administrator, Spółka).

Administrator dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

§1

Zgoda na przetwarzanie danych, zmiana i usunięcie danych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
 2. Użytkownikom strony internetowej przysługują następujące prawa:


  a) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

  b) Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO

  Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

  c) Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16 RODO

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  d) Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  - osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  - osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  - dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

  e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

  - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  f) Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

  - przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawa art. 21 RODO

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 3. Użytkownik, celem realizacji praw określonych w ust. 2 powyżej, powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: rodo@uniferm.pl lub powiadomić Administratora telefonicznie pod numerem: +48 61 871 90 23

§2

Zakres i sposób przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w RODO.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 li. f RODO. Dane osobowe zbierane są również w procesie obsługi formularza kontaktowego, aby zapewnić Użytkownikom możliwość bieżącego kontaktu za pośrednictwem serwisu, tj. w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkowników.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następującym zakresie
  a) nazwisko,
  b) nazwa firmy (jeżeli Użytkownik ja prowadzi),
  c) adres e-mail,
  d) informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika z naszego serwisu (jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na pliki cookies*),
  e) numer IP, z którego Użytkownik komunikuje się z serwisem,
  f) informacje o urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta odwiedzając stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu),
  g) historia komunikacji Użytkownika z Administratorem,
  h) informacje o źródłach pozyskania danych Użytkownika,
  i) dodatkowe informacje o Użytkowniku, które mógł zawrzeć w formularzu kontaktowym,
  j) zgody udzielone przez Użytkownika.

 4. W czasie przeglądania strony internetowej uniferm.de/pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.

 5. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) innym osobom i podmiotom – jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 7. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników strony internetowej do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

  §3

  Pliki cookies

 1. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki danych informatycznych, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych (np. typu przeglądarki internetowej). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych ani nie są używane do ich przekazywania.

 2. Pliki „cookies” są używane przez Administratora w celu przechowywania informacji o sesji, w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika. Pliki „cookies” przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, informacje o odsyłaczu, informacje o preferencjach użytkownika, informacje do automatycznego logowania oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji.

 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Można to jednak w dowolnym czasie zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej dotyczących plików „cookies” tak, aby nie akceptowała plików „cookies” lub informowała o ich przesyłaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików "cookies", może uniemożliwić poprawne działanie stron Internetowych.

  Więcej informacji o ciasteczkach znaleźć można na: http://www.allaboutcookies.org.

  Więcej na temat usuwania ich z przeglądarki internetowej, można przeczytać na: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html  §4

  Zabezpieczenie danych

  Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

  §5

  Zmiany Polityki Prywatności

  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej uniferm.de/pl

   

Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji o UNIFERM, jesteśmy do dyspozycji.

UNIFERM Polska Sp. z o. o.
ul. Wybieg 5/9
61-315 Poznań

Telefon: +61 887 66 02 Fax: +61 871 92 07 Email: info@uniferm.pl