UNIFERM Systém řízení kvality: Základem úspěchu je stálá kvalita.

Společně s našimi obchodními partnery přebíráme odpovědnost za to, že se miliony spotřebitelů mohou každý den těšit z vynikající kvality pečiva. Abychom tyto požadavky mohli kdykoli splnit, zavedli jsme v naší společnosti moderní systém řízení kvality, včetně stanovení řady bezpečnostních pravidel.

V souladu s naším posláním jsme zodpovědní za obezřetné hospodaření s přírodními zdroji a za vztahy s našimi zaměstnanci. Dodržování zákonných předpisů a právních norem je pro nás samozřejmostí. S ohledem na tyto skutečnosti, jsme implementovali systém managementu ve velkém měřítku, který definuje jednotlivé etapy práce, od výběru kvality surovin, přes výrobní technologii a končící kontrolou kvality finálního produktu a kvalitou poskytovaných služeb.

Základním principem rozvojové strategie naší společnosti je neustálé zlepšování kvality našich produktů, procesů a služeb. Díky neustálému vývoji a výrobě spolehlivých a spolehlivých přísad do pečiva, podporujeme naše klienty v dosahování dlouhodobých úspěchů každý den.

Seznamte se s našimi 6 základními systémy řízení

Kvalita – to je základ úspěchu

Náš úspěch a úspěch našich zákazníků je pevně svázán s kvalitou všech námi nabízených výrobků a služeb.

KVALITA pro nás není jen jakost výrobků, ale také splnění všech ostatních požadavků souvisejících s bezpečností výroby a další legislativou, jakož i norem týkajících se hygieny potravin.

Splnění těchto požadavků je zaručeno zavedenými normami bezpečnosti potravin. Systém řízení kvality UNIFERM je pravidelně certifikován v souladu s mezinárodními standardy IFS Food a QS.

 

Zde najdete  naše aktuální certifikáty.

Zdraví a bezpečnost při práci – jistota každý den

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na UNIFERM se řídí podle normy OHSAS 18001 a je pro naše zaměstnance klíčová. Významnou roli však hraje postoj samotných zaměstnanců z hlediska dodržování předpisů a neustálého zlepšování všech činností na ochranu zdraví.

V ústředí naší společnosti je prováděno pravidelné školení pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V této souvislosti jsou také organizována cvičení protipožární ochrany a kurzy první pomoci, jejichž cílem je přiblížit všem zaměstnancům téma bezpečnosti práce a připravit se na mimořádné události.

Środowisko – ochrona zasobów naturalnych

V UNIFERMu nejsou ekonomické aktivity v rozporu s ekologickými. Chceme přispět k ochraně našeho společného životního prostředí a přírodních zdrojů prostřednictvím ekonomiky šetrné k životnímu prostředí

Výrazně jsme snížili environmentálně významné emise prostřednictvím včasných investic do moderních technologií. Vedlejší produkty (zbývající po výrobě droždí) jsme přeměnili na opakovaně použitelné produkty, které se těší vysoké tržní poptávce (hnojiva a krmiva pro zvířata), nebo je úspěšně využíváme pro výrobu energie - bioplynu. Jsme průkopníky, přesněji předchůdci v prevenci a snižování výrobního odpadu a odpadních vod. V rámci realizovaného projektu podporujeme ekologické uvědomění všech našich zaměstnanců - proces neustálého zlepšování a zvyšující se povědomí o úsporách energetických zdrojů.

Jako příklad uplatňování principů ochrany životního prostředí můžeme zmínit uzavřený cyklus surovin při výrobě čerstvého pekařského droždí.

Inovační orientace naší výroby má také dopad na ochranu životního prostředí. Používáním naší vlastní, maximálně přesné čistírny odpadních vod při výrobě droždí, splňujeme zákonné požadavky na ochranu životního prostředí. Uzavřený okruh zpracování surovin znamená, že z výroby nezůstal prakticky žádný odpad.

Udržitelný rozvoj – odpovědnost za zítřek

Udržitelný rozvoj je naším strategickým cílem a povinností, zajišťujícím úspěch a dlouhodobou konkurenceschopnost. Kromě ekonomického cíle, zahrnuje také naše strategie především ekologický a sociální rozměr rozvoje a specifikaci cílů. Jednáme v souladu s tzv. „Principem 3S“, podle institutu managementu ifNM v Bonnu.

 

Využitím výrobních metod šetrných k životnímu prostředí a používáním technologií využívajících optimálně získané suroviny a energii.

Spolehlivý, dynamický a jasný dodavatelský řetězec, který zohledňuje ekologické a sociální aspekty.

Dodržování současných právních a sociálně-etických norem v závodě a ve všech oblastech činnosti podniku.

Při formování hodnotového procesu bereme v úvahu práva a význam všech jednotlivců a celé společnosti, včetně nezbytné skupiny z dodavatelského řetězce.

Energie – zvyšování účinnosti

Cílem společnosti je neustálé a stabilní snižování spotřeby energie s ohledem na ekonomickou a technologickou stabilitu. Základem je výroba droždí, která z velké části generuje spotřebu energie. Za účelem zaznamenávání a řízení spotřeby energie a provádění energetické politiky byl zaveden certifikovaný systém řízení energie, který splňuje požadavky normy DIN EN ISO 50001.

Máme vlastní moderní blokovou teplárnu a elektrárnu, která dodává energii do továrny na výrobu droždí.

Naše vlastní bloková teplárna v Monheimu byla mimo jiné oceněna v roce 2013. Celkově 6 blokových modulů pokrývá celou energetickou spotřebu výroby droždí. Odpadní teplo se používá prostřednictvím topné sítě k ohřevu vody z vodovodu. Přebytek vyrobené energie se přenáší přímo do sítě.

Soulad s normami – postup podle jasných pravidel

Soulad s normami – postup podle jasných pravidel

„Dodržování jasných pravidel“ je pro nás prvořadé a má dlouhou tradici. Na tomto stavíme náš úspěch - „včera, dnes a zítra“. Nejvyšší prioritou firmy UNIFERM je dodržování právních norem, dodržování platných předpisů ve společnosti v souladu s požadavky etického kodexu a platných zákonů. Vedení a všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni dodržovat národní a mezinárodní legislativu a dodržovat platné směrnice. Jako solidní zaměstnavatel a obchodní partner nepřijímáme nelegální rozhodnutí, netolerujeme korupci nebo jiná porušení zákona. Abychom těmto problémům zabránili, naši zaměstnanci se pravidelně účastní školení v oblasti boje proti korupci, jehož účelem je zvyšovat povědomí zaměstnanců o korupci a uvědomění si možností korupčního jednání.

Naším cílem je posílit integritu, odpovědné chování a etickou kulturu ve společnosti. Tyto cíle úspěšně postupně implementujeme v naší společnosti. Děláme to proto, abychom byli spolehlivým partnerem ve všech vztazích s našimi klienty.

 

Kontakt

Další doplňující informace o společnosti UNIFERM Vám jsou k dispozici:

Martin Mach
Key Account Manager
Česká republika & Slovenská republika

Telefon: +420724248173 E-Mail: martin.mach@uniferm.de